Programma

Groen Heist-op-den-Berg ijvert voor een menselijke, eerlijke en gezonde gemeente. Bij elke beslissing moet er een sociale en ecologische toets zijn. In Heist-op-den-Berg moet het goed leven zijn voor jong en oud. Iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen, ook voetgangers en fietsers. Wij willen een transparant beleid waar de Heistenaar inspraak heeft, waar de gemeente luistert naar haar inwoners en hen zo veel mogelijk helpt.

Download de korte versie van ons programma

Download het volledig programma

 

Het is goed leven in Heist-op-den-Berg. Toch kan het kan nog altijd anders en beter. U leest er alles over in dit programma. Voor de leesbaarheid hebben we dat ingedeeld in rubrieken, maar alles hangt nauw samen. Dat blijkt uit de volgende eenvoudige voorbeelden:

  • Een veilige en fietsvriendelijke gemeente is goed voor het milieu én voor de gezondheid van de fietser. Het bevordert  sociale contacten, helpt om isolement en eenzaamheid te doorbreken, én vermindert files. En dat allemaal op een betaalbare manier.  
  • Trage wegen zorgen voor meer groen én aangename wandel- en fietsroutes, wat goed is voor de gezondheid én ze passen in onze visie op mobiliteit die gericht is op het verminderen van files. 

Bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Groen ijvert voor veilige verplaatsingen voor iedereen: ook voor fietsers, voetgangers, kinderen en ouderen. Op verbindingswegen moet het verkeer vlot verlopen. Dorpskernen en belangrijke bestemmingen moeten bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Wij ijveren ervoor dat elke jongere vanaf 10 jaar zelfstandig veilig naar school kan gaan. We zetten sterk in op het STOP-principe - eerst zorgen voor stappers en trappers, dan openbaar vervoer en dan de privéwagen.

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Wonen, werken, naar school gaan, winkelen en je ontspannen in dezelfde buurt betekent dat je minder tijd spendeert aan verplaatsingen en leidt dan weer tot minder lange files. Zo willen we ervoor zorgen dat belangrijke voorzieningen steeds goed bereikbaar zijn.  

Mobiliteit is sterk verwant met het gebruik van de publieke ruimte. De auto neemt een groot deel in van de publieke ruimte. Denk maar aan alle wegen en parkings. Wij willen de publieke ruimte teruggeven aan de mensen. De publieke ruimte moet mensen verbinden. Iedereen moet buiten durven komen. Er moet ruimte zijn voor sociaal contact. Zo kunnen we vereenzaming en mobiliteitsarmoede tegengaan. Wij gaan voor levendige, leefbare dorpskernen met voldoende groene plekken.

Wij willen geen nieuwe verkavelingen buiten de kernen en gaan voor een onmiddellijke bouwstop in overstromingsgebied. Versnippering en lintbebouwing zijn niet toekomstgericht en moeten op lange termijn verminderen. Het plattelandskarakter moet gevrijwaard blijven.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer met bussen van De Lijn tussen de deelgemeenten is beperkt en in sommige gevallen zelfs onbestaande. Het aanbod is de afgelopen jaren gekrompen waardoor het voor mensen zonder auto (o.a. ouderen en schoolgaande jeugd) steeds moeilijker wordt om hun bestemming te bereiken en waardoor ook het gebruik van het bestaande aanbod vermindert. Het is moeilijk om te vertrekken met het openbaar vervoer als je niet zeker bent dat je terug thuis geraakt. Zo blijven mensen meer thuis en vergroot de eenzaamheid, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Het kan anders.

Het nieuwe concept van basisbereikbaarheid - waarbij regio's zelf de regie in handen nemen van het openbaar vervoer - heeft voor- en nadelen. De Lijn zal waarschijnlijk nog minder verbindingen voorzien (b.v.  geen bus tussen Heist-op-den-Berg en Booischot omdat er al een treinverbinding is). Anderzijds zal de gemeente (in overleg met de andere gemeentes in de vervoerregio) meer inspraak krijgen in de organisatie van het openbaar vervoer en de mogelijkheid het lokaal vervoer zelf te organiseren.

Daar kan Groen het verschil maken. Wij pleiten voluit voor vlotte mobiliteit per openbaar vervoer. Vanuit de dorpskernen moet je ieder half uur kunnen vertrekken naar de andere dorpskernen. Heist-op-den-Berg zelf moet vanaf iedere dorpskern in een half uur bereikbaar zijn, met milieuvriendelijke voertuigen.  De focus is hier om alle woonkernen met elkaar te verbinden en de belangrijke bestemmingen zoals stations, sportterreinen, industrieterreinen, scholen, de markten bereikbaar te maken. We zorgen dat het aanbod aangepast is zodat verplaatsing naar werk, school, verenigingsleven en de markten vlot verloopt.

Dat vraagt om een kostenefficiënte en klantvriendelijke aanpak die we samen met de burgers en de aanbieders uitwerken. Samenwerking met zowel de Minder Mobiele Centrale als  een burgercoöperatieve  zorgt voor een openbaar vervoer dat inspeelt op reële noden. Wij pleiten voor vlotte verbindingen met buurtgemeentes en ziekenhuizen. Dat het Imelda-ziekenhuis vlot bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer is voor ons vanzelfsprekend.  

Fietsbeleid

Het is mooi fietsen in Heist-op-den-Berg. Onze landelijke gemeente leent zich er ook toe. Maar ook het fietsbeleid kan anders.

Fietsen moet comfortabel en vooral veilig worden. En dat kan door in te zetten op meer en beter onderhouden fietspaden, betere fietstrajecten naar scholen, verkeersluwe schoolomgevingen, meer fietsostrades, minder sluipverkeer, een betere inventarisatie van trage wegen, meer aandacht voor fietsers tijdens wegenwerken en betere fietsstallingen. 

Te veel fietspaden zijn slecht onderhouden wat voor onveiligheid zorgt. Met Groen aan zet  wordt het anders. Onderhoud van fietspaden wordt een vanzelfsprekendheid.  

Op verschillende verbindingswegen is het gevaarlijk fietsen. Verbindingswegen zijn er in de eerste plaats voor auto's, maar fietsers verdienen een kwalitatief fietspad. Zo wordt de heraanleg van de N10 met brede, veilige fietspaden een topprioriteit.

Veilig fietsen van en naar scholen is nu nog steeds niet mogelijk. Ook dat kan anders. Met enkele eenvoudige ingrepen worden schoolomgevingen meer geschikt voor jonge voetgangers en fietsen.  Veilige fietsoversteekplaatsen maken het hele traject veiliger.  Beperkt verkeer in wijken met scholen of schoolstraten die worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer bij het begin en ende van de schooldag verhogen de veiligheid van onze kinderen. De vicieuze cirkel waarbij er meer verkeer is omdat mensen voor hun woon- en werkverkeer voor de auto kiezen omdat fietsen te onveilig is, willen wij doorbreken.

Voor de langere verbindingen - zeker richting Lier en Aarschot - is de aanleg van fietsostrades ideaal. Hoewel het hier om een provinciale aangelegenheid gaat, houdt Groen hier de vinger aan de pols. Indien de realisatie op zich laat wachten dan richten we de straten die op het traject liggen in als fietsstraat. Als de Holleweg, de Groenstraat, de Hollandstraat, de Heibloemstraat, de Kwadeplasstraat, de Vissersstraat, De Del, de Dophei en de Schouttestraat fietsstraten worden, creëren we goede fietsverbindingen tussen dorpen en gemeente richting Putte, Bonheiden, Mechelen, Begijnedijk, Betekom en Aarschot. Veel  verbeteringen kunnen snel en goedkoop gerealiseerd worden. Met Groen wordt het echt anders.

Heist-op-den-Berg is een landelijke gemeente. Er zijn veel wegen die geschikt zijn voor fietsers. Jammer genoeg worden die echter van hun sokken gereden door het overvloedige sluipverkeer. Ook dat kan anders. Groen wil sluipverkeer sterk ontraden. Waar verbindingswegen er vooral zijn voor de auto's, moeten kleine wegen er vooral zijn voor fietsers en voetgangers. Dat kan door kleinere wegen in de mate van het mogelijke enkel open te stellen voor lokaal verkeer ofwel in te richten als fietsstraten. Dat vertraagt het verkeer en verhoogt de veiligheid voor fetsers en wandelaars, zonder de bereikbaarheid te verminderen voor de mensen die in die straten wonen.

Met Groen aan zet versnelt de inventarisatie van de trage wegen. Trage wegen zijn aangename plaatsen in het groen en zijn ideaal voor wandelaars en fietsers. Trage wegen verbinden plekken én de mensen die ze gebruiken. We gaan actief op zoek naar langere verbindingen via trage wegen, en extra doorsteken voor wandelaars en fietsers.

Wegenwerken zonder overlast zijn helaas niet mogelijk. Wegenwerken die enkel rekening houden met de overlast voor auto's horen niet thuis in een hedendaags beleid gericht op mobiliteit voor iedereen. Groen wil speciale aandacht voor voetgangers en fietsers tijdens wegenwerken. Omwegen voor fietsers en voetgangers moeten zo beperkt mogelijk blijven.

Ten slotte zorgt Groen voor voldoende fietsstallingen en voor oplaadpunten voor e-bikes. Onder andere aan elke parochiezaal en elke bushalte moet voldoende plaats voorzien worden om fietsen te stallen.

Ons doel is eenvoudig: fietsen in Heist-op-den-Berg moet veiliger. Daarom willen we dat Heist-op-den-Berg de prijs van beste fietsgemeente wint in 2024.

Wegen

Het wegennet in Heist-op-den-Berg verdient nauwe aandacht. De bestaande wegtyperingen zijn aan herziening toe. Verbindingswegen garanderen een vlotte doorstroming van het verkeer en moeten daartoe ingericht zijn. Veilige fietspaden zijn afgescheiden van het autoverkeer en garanderen zo een veilige doorgang voor fietsers zonder de doorstroming voor auto’s te hinderen. Bij gemengd verkeer beperken we de snelheid (tot 30km/h in de bebouwde kom en tot 50km/h buiten de bebouwde kom). Wegen buiten het centrum die geen verbindingswegen zijn, worden voorbehouden voor lokaal verkeer. Zo pakken we het sluipverkeer aan en maken we onze straten weer aangenamer en veiliger.

Met Groen aan zet zorgen we ervoor dat het straatbeeld aansluit bij het snelheidsregime. Een brede rijbaan spoort aan tot snel rijden. Dat vergt geen grote ingrepen. We kunnen dit onder andere aanpassen door andere wegmarkeringen, bv. bredere lijnen gebruiken om de weg te versmallen (zoals in Frankrijk).

Ringweg

Groen is geen voorstander van meer wegen, maar we staan wel achter de aanleg van een ringweg rond Heist-op-den-Berg. Die ringweg zou heel wat vrachtverkeer weren van minder geschikte wegen. Zo ontlasten we vooral de dorpskern van Booischot. De luchtkwaliteit verbetert hierdoor en het fijn stof in de dorpskern vermindert omdat er minder zwaar verkeer langskomt. Met het voorziene tracé gaat er echter veel open ruimte verloren. We willen dan ook een aantal voorwaarden verbinden aan onze steun voor de rondweg. Ten eerste mag er geen bebouwing aan de nieuwe rondweg komen en ook zeker geen extra in- of uitritten. De doorstroming moet maximaal blijven. Ten tweede moet het stuk Hollestraat tussen de Westerlosesteenweg en de Herentalsesteenweg afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Dit stuk is een perfecte fietsverbinding en zouden wij dan ook omvormen tot een fietsstraat.

Ideeën voor Heist-centrum

De Bergstraat

De Bergstraat is hét winkelcentrum van Heist-op-den-Berg. Met een mix van handelszaken is de straat aantrekkelijk voor een breed publiek. Onze ambitie is om van heel Heist-op-den-Berg een gezellig winkelcentrum maken. Het moet voor de mensen een belevenis zijn om naar Heist-op-den-Berg te komen. Niet alleen de Bergstraat, maar ook de Noordstraat,  Eugeen Woutersstraat en alles tussenin moeten extra aantrekkelijk worden. We denken dat er hiervoor een aantal maatregelen aangewezen zijn:

  • Een leegstandbelasting voor zowel de winkelruimtes als voor de ruimtes boven de winkels vermijdt dat centrum doods wordt buiten de winkeluren.
  • In een winkelstraat moet je rustig kunnen flaneren. Een bredere stoep geeft meer ruimte aan wandelaars en maakt de straat toegankelijker voor mindervaliden. Hierdoor zouden we het verkeer best beperken tot enkel richting. Op langere termijn (tegen 2035) wordt de Bergstraat verkeersvrij.
  • Wij zouden graag twee belevenispleinen zien, één aan het Cultuurplein (tot aan de Noordstraat) en één aan de Oude Godstraat aan de voet van de Berg. Die pleinen zijn ideaal gelegen om allerlei evenementen te organiseren, voor straattheater en concerten.
  • Om nieuwe winkels te lokken voorzien we opstartsubsidies.
  • Meer groen in het winkelcentrum en meer kunst op straat verhogen de aantrekkingskracht van de winkelstraat.

De stationsbuurt

Heist-op-den-Berg beschikt niet over veel kantoorgebouwen. Dat is jammer want daardoor biedt onze gemeente bedrijven minder mogelijkheden, en daalt de werkgelegenheid.  Een functioneel kantoorgebouw in de stationsbuurt zou een lacune invullen. Door zijn ligging vlakbij het station - met haltes voor bussen van De Lijn - dichtbij de geplande fietsostrade én vlakbij het centrum, zou het bereikbaar zijn voor iedereen.

Doordat de stelplaats van De Lijn een nieuwe bestemming krijgt, komt er aan het station ruimte vrij. Die ruimte is heel geschikt voor kantoren, die bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Er is ruimte voor parking onder het gebouw en als we toelaten om vijf à zes bouwlagen te gebruiken, kunnen we een compact, energie-efficiënt en duurzaam gebouw voorzien waar velen kunnen werken.

De inrichting voor het station moet goed herdacht worden. De verkeerssituatie is daar nu verwarrend en niet veilig. We moeten dit mee bekijken met het inplannen van de fietsostrade zodat het duidelijker en veiliger wordt.

Ruimtelijke ordening

De open ruimte in de gemeente moet zo veel mogelijk gevrijwaard worden. Daartoe willen we volop inzetten op verdichting van de kernen, zonder leefbaarheid uit het oog te verliezen. Er moeten meer plekjes komen waar mensen tot rust kunnen komen of elkaar kunnen ontmoeten. Er moet meer groen komen in de dorpen. We moeten weg van de betonnen vlaktes en evolueren naar leuke dorpen, met echte centra, met veel groen waar mensen veilig kunnen wandelen en fietsen.

Voor bouwprojecten willen wij als gemeente richtlijnen opstellen zodat er voldoende kleine wooneenheden zijn voor alleenstaanden en één-ouder gezinnen. Groen stimuleert dat zulke projecten steeds gemeenschappelijk groen voorzien rond het gebouw zodat iedereen in een aangename en gezonde omgeving kan wonen.

Deelgemeenten

Het is heel belangrijk dat de gemeente oog heeft voor alle mensen en alle deelgemeenten. Op dit moment lijkt het beleid vooral toegespitst op Heist-centrum. Onder het mom van efficiëntie wordt alles gecentraliseerd, maar zo wordt er vergeten dat het niet voor iedereen even makkelijk is om naar Heist-centrum te gaan.

We moeten werken aan de leefbaarheid van alle dorpskernen. We denken dan aan het beperken van doorgaand verkeer, aan zorgen voor voldoende groen in de hele gemeente, aan handelaars zo veel mogelijk stimuleren dat ze actief zijn en blijven in de dorpen. De lokale dorpswinkel, het dorpscafé, de bakker en de krantenwinkel zijn belangrijk om een dorp levendig te houden. We willen ook de lokale verenigingen en evenementen maximaal ondersteunen vanuit de gemeente.

De bereikbaarheid van de deelgemeentes is op dit moment een probleem. Voor mensen die geen auto hebben of niet kunnen autorijden is het moeilijk om zich te verplaatsen in de gemeente. We moeten sterk inzetten op veiligheid zodat vooral kwetsbare weggebruikers zich veiliger voelen in het verkeer. We willen graag kwalitatief openbaar vervoer waarbij je vanuit elke deelgemeente om het half uur kan vertrekken naar de andere deelgemeentes.

Nieuwe verkavelingen

Heist groeit! Het huidige bestuur heeft delen afgebakend als kleinstedelijk gebied. In die zone moet er gewerkt worden aan het verhogen van de bewoningsdichtheid. Zo staan er een paar grote verkavelingen op de planning.

Hoe wil Groen dit aanpakken?

Groen streeft naar een goede mix van families die samen wonen. Koppels en alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen, jongeren en minder jonge mensen, mensen met meer en minder financiële mogelijkheden, moeten allemaal samen kunnen wonen. Die diversiteit maakt het samen wonen toekomstgericht.

Om dit te realiseren moeten we denken aan woningen in het groen, omringd met planten en bomen. Er moet ruimte zijn voor de kinderen om te spelen, een speeltuintje of een bosje. Er moeten bankjes zijn om rustig buiten te zitten, om te picknicken. Gezamenlijke barbecueplaatsen zijn ideaal om tijdens zwoele zomeravonden buiten te eten samen met buren en vrienden. We zorgen voor leuke paadjes tussen de woongelegenheden en voor doorsteekjes om te voet of met de fiets naar het centrum, naar de bakker en naar school te gaan. We zorgen dat je de boodschappen aan de voordeur kan afzetten, maar dat je dichtbij kunt parkeren buiten de woonzone.

Tussen de woongelegenheden komt dus amper verkeer en kan er vrij gespeeld worden. Het is er dan ook rustig en veilig. Je kan kinderen horen ravotten en vogels fuiten.

Wat doen we? Kiezen we voor modern samen wonen met een diverse groep of plannen we klassiek wijken met (half-) open bebouwing en kleine privé tuintjes? Waar allemaal mensen wonen van ongeveer dezelfde leeftijd en een gelijkaardig inkomen. Waar in het begin veel jonge gezinnen samenwonen maar dertig jaar later vooral veel gepensioneerden die niet allemaal even goed te been zijn.

Groen kiest voor samen wonen.

Milieu en klimaat

 

Met Groen aan zet versnellen we de overgang naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Zorg voor milieu en klimaat blijft onze topprioriteit. 

Natuur

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven, wateroverlast en droogte. De bescherming van de natuur is voor ons dan ook een hoofdzaak. Hierbij zijn zowel het  groen in de dorpen en het centrum als onze natuurgebieden van belang.

Groen in dorp en landschap

Onderzoek heeft aangetoond dat groen in de buurt goed is voor het lichamelijke en geestelijke welzijn. Open en groene ruimtes zorgen voor rust en verademing. Daarom willen we in de dorpen zo veel mogelijk groen.  Voor afscheidingen tussen weg en voet- of fietspad kiezen we eerder voor een haag dan voor paaltjes. Bomen zorgen voor schaduwrijke plaatsen aan pleinen. We proberen onbenutte ruimte in de dorpen om te vormen tot kleine parkjes. We bekijken welke rustige wegen we kunnen omvormen in dreven om het landschap te verrijken. We willen bewoners stimuleren tegeltuintjes – tuintjes op de plaats van één straattegel –  aan te leggen, en bloembakken te hangen aan hun ramen. We stimuleren mensen en bedrijven om hun grasperken te vervangen door meer divers groen. Op die manier perken we de verharding van de grond in. We doen dat niet enkel omdat we van groen houden, maar ook omdat minder verharding voor meer infiltratiezones zorgt zodat regenwater beter in de grond sijpelt, wat voor minder wateroverlast zorgt bij stortbuien.

Natuurbehoud en -bescherming

We mogen trots zijn op het mooie natuurgebied in de Netevallei en de Averegten. Deze gebieden vormen mooie grote groene zones. De gemeente werkt dan ook mee aan de realisatie van de Netevallei als natuur-, waterbergings- en stiltegebied met regionale uitstraling en een hoge belevingswaarde.

Maar het kan nog steeds beter. Zo willen we bv. een effectieve uitvoering van het masterplan 'De Goren' aan de Kaasstrooimolen te Bruggeneinde. Dit Masterplan geeft de zeldzame natuur van de vroegere 1000ha grote ‘Goorheyde’ nieuwe ontwikkelingskansen. Een wandelroutenetwerk en een rustig verbindingsfietspad tussen Bruggeneinde en Wiekevorst maken dit plan compleet. Doen, zegt Groen!

We beschermen de aanwezige bossen in de gemeente en proberen deze uit te breiden. Bossen  zorgen voor een goede waterhuishouding.

Afval

We pleiten ervoor dat de vervuiler betaalt. We weten echter dat je als consument niet altijd de mogelijkheid hebt om afval te vermijden. Groen staat achter het principe dat de verwerking van het restafval betaald moet worden bij aankoop van een product. Dan zouden we als consument niet meer moeten betalen als we het afval weggooien. Dit kunnen we echter niet op gemeentelijk niveau invoeren. We kunnen wel zorgen dat het containerpark en huis-aan-huis ophalen betaalbaar blijven om sluikstorten te beperken.

Heist-op-den-Berg moet aansluiten bij de statiegeldalliantie.

Pampers en incontinentiemateriaal moeten gratis af te geven zijn in het containerpark.

Alle asbesthoudende producten moeten gratis afgegeven kunnen worden in het containerpark.

We willen het sorteren van plastiekafval promoten en willen dat het plastiek ook huis-aan-huis opgehaald wordt.

We voeren campagnes naar de bevolking om sorteren verder te bevorderen en om enkel droog hout te stoken in een kachel.

Klimaat

De klimaatverandering zoveel mogelijk beperken is een prioritaire doelstelling. Een cruciale hefboom om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen, is een snelle vergroening van het energiebeleid. De productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot. Heist-op-den-Berg beschikt over behoorlijk wat beleidsruimte om deze ambitie mee te helpen waarmaken. We moeten ons aanpassen aan de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met meer overstromingen of hittegolven. Een ambitieus, slim lokaal bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van morgen. Groen – Heist-op-den-Berg wil het klimaatplan invullen door duurzaam en ecologisch renoveren en bouwen te promoten en het energiebeleid te vergroenen.

Energie

Heist-op-den-Berg gebruikt sinds 2008 (op voorstel van Groen gemeenteraadslid Marlies Lejuste) 100% groene stroom. We kunnen nog een stap verder gaan. Groen pleit ervoor om te veranderen van stroomleverancier. De nieuwe leverancier moet lokaal en coöperatief zijn. De daken van de gemeentelijke gebouwen stellen we ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. We zoeken ook actief mee naar mogelijkheden om windmolens te plaatsen of projecten uit te werken rond aardwarmte of geothermie - een hernieuwbare, alom aanwezige bron van energie.

We onderzoeken of het mogelijk is om een warmtenet aan te leggen in Heist-op-den-Berg. We hebben verschillende bedrijven. Sommige willen verwarmen, andere koelen. We onderzoeken of we deze noden kunnen samenbrengen om zo veel energie te besparen. Met de restwarmte starten we een warmetenet voor woningen in de buurt.

We stellen een lichtplan op waarbij we bekijken wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen. We zouden kunnen beginnen om enkel LED-lampen te gebruiken bij herstellingen. We bestuderen hoe we zo snel mogelijk alle straatlampen kunnen omzetten in LED-lampen. Zo besparen we geld omdat ze veel minder elektriciteit verbruiken en het is goed voor het milieu.

We zorgen dat het volledige wagenpark van de gemeente milieuvriendelijk is. Alle nieuwe voertuigen zijn elektrisch. We doen aan autodelen voor alle voertuigen om te zorgen dat de voertuigen zo weinig mogelijk onbenut zijn.

Milieuvriendelijk bouwen

We verkiezen renovatie boven nieuwbouw. Zo hebben we minder kostbare grondstoffen nodig. Subsidies worden voorbehouden voor renovaties gericht op energiebesparing. We zorgen dat de gemeentelijke gebouwen goed geïsoleerd zijn en energiezuinig. Investeringen in energiebesparing verdienen zichzelf terug. Er zijn weinig maatregelen die tegelijk zo een positief effect hebben op de werkgelegenheid, de energiefactuur en het milieu, zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen.

Als de gemeente toch een nieuw gebouw bouwt dan maken we het gebouw passief en zorgen we dat de bouwmaterialen ecologisch zijn en maximaal kunnen worden hergebruikt in de toekomst.

Voor sociale woningbouw voorzien we dat het lastenboek duurzame energieproductie en duurzame ecologische bouwtechnieken omvat.

Samen leven en zorg

 

De kerndoelstelling van ieder sociaal beleid moet steeds het recht zijn van eenieder op een menswaardig bestaan. Deze doelstelling blijkt nog altijd niet behaald. Meer dan 6500 mensen in Heist-op-den-Berg lopen een armoederisico. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. Vanuit deze optiek biedt de integratie van OCMW en gemeente een opportuniteit. Anderzijds mag integratie geen uitholling van het sociaal beleid betekenen.

'Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan'. Die doelstelling nastreven maakt de kerntaak uit van de OCMW's. Een menswaardig bestaan heeft te maken met financieel welzijn, maar ook en vooral met kansen. Daarmee bedoelen we kansen op een degelijke woning, een job, vrijetijdsparticipatie en de garantie op ondersteuning om deze kansen te kunnen grijpen.

Alle burgers hebben op bepaalde momenten in hun leven zorg en ondersteuning nodig. Mantelzorgers nemen het leeuwendeel van de zorg voor hun rekening. Zij moeten ondersteund worden door de gemeente. Burgers nemen zelf initiatieven, bijvoorbeeld ouders die zich groeperen om zorg te organiseren voor hun kind met een handicap. Ook zij moeten ondersteund worden door de gemeente.

Wie zorg nodig heeft, heeft niets aan een plaats op een wachtlijst. Ze verdienen onze hulp.

We engageren ons om de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals opgesteld door de Verenigde Naties te behalen.

Jongeren

Jongeren verdienen een veel betere begeleiding. Nalatigheid op dit vlak leidt tot een veel grotere last in de toekomst. Groen wil terug een JAC in Heist-op-den-Berg. Dagopvang voor jongeren die een moeilijke periode meemaken kan hen helpen om zo snel mogelijk hun weg terug te vinden.

Verenigingen

Verenigingen zijn een belangrijk bindmiddel. Het is de taak van een gemeente om de verenigingen (niet enkel sportverenigingen) te ondersteunen bij de ontplooiing van hun activiteiten. Dat kan door goede en betaalbare ruimtes te voorzien. Huidige accommodatie wordt niet altijd optimaal benut. Zo zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden om bv. de polyvalente zalen in de scholen buiten de schooluren te laten gebruiken door derden.

Verder denken wij dat de bestaande accommodatie vlot bereikbaar moet zijn. Veel ouders vinden bv. dat hun kinderen niet zelfstandig veilig naar de sportclub kunnen gaan. Hierdoor voelen ze zich verplicht taxi te spelen. We moeten de vicieuze cirkel doorbreken en zorgen dat iedereen vlot en veilig zelfstandig naar sporthal, cultureel centrum of andere kan geraken.

Gezinnen

Voor gezinnen met kinderen is het moeilijk om alles te combineren. Zelf gaan werken en de kinderen tijdig naar school brengen en ophalen is niet evident. We vinden dan ook dat kinderopvang ruimere openingsuren moet hebben, ook voor- en naschoolse opvang. We ondersteunen samenwerking tussen scholen en verenigingen voor opvang van de jeugd en jongereninitiatieven om de jeugd van de straat te halen of weg van hun scherm. Groen promoot brede scholen waar ook buiten de lesuren van alles gebeurt voor ouders en kinderen.

Ook het voorzien van opvang voor kinderen tijdens de vakantieperiodes veroorzaakt veel stress. We willen dan ook meer plaatsen in de sportkampen en zouden het aanbod voor vakantieopvang willen uitbreiden voor de doelgroep van 12- tot 15-jarigen.

Ouderen

Vereenzaming is een van de grote problemen van onze tijd. Een sociaal beleid mag dit niet negeren. Groen wil meer plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan gaan om zalen voor verenigingen, maar even goed om aandacht voor voldoende bankjes in pleinen en parken. Die laatste worden zo ontmoetingsplaatsen, ook voor mensen die slecht te been zijn. Hierbij bewaken we dat ontmoetingsplaatsen steeds vlot bereikbaar zijn.

We voeren tijdbankieren in, gebaseerd op Zeitvorsorge in Sankt Gallen. Mensen vanaf 55j kunnen uren voor elkaar zorgen (winkelen, gezelschap houden, help in huishouden,...) en zo krediet opsparen om zelf geholpen te worden als het nodig is. De gemeente garandeert dat ze vergoed worden als het systeem in elkaar valt.

Cultuur en sport

We hebben een prachtig cultureel centrum dat een sterk aanbod heeft van activiteiten voor een breed publiek. We behouden dit en zorgen voor voldoende budget en omkadering. Het culturele aanbod is een sterkte van Heist-op-den-Berg en lokt mensen uit de buurgemeenten.

We luisteren naar de sportverenigingen en ondersteunen hen zo goed als mogelijk. We luisteren ook naar de behoeftes van de Heistenaren. Zo zoeken we een oplossing om een overdekte petanquebaan te voorzien. De bestaande sportaccomodatie proberen we zo veel mogelijk te laten gebruiken door de sportclubs. De openlucht accommodatie proberen we ook zo veel mogelijk open te stellen voor individuele Heistenaren en informele groepen.

We voorzien publieke fitnesstoestellen zodat iedereen laagdrempelig kan sporten. Het skatepark in Wiekevorst of het domein Ter Laken lenen zich uitstekend hiertoe.  

Integratie

In Heist-op-den-Berg bestaan er al prachtige initiatieven die gericht zijn op solidariteit. De Babbelberg, waar mensen hun Nederlands kunnen oefenen met vrijwilligers, is hier een ‘sprekend’ voorbeeld van. Groen wil meer inzetten op dergelijke initiatieven en pleit voor een fonds dat initiatieven steunt die sociale cohesie verhogen. Groen gaat de strijd aan tegen armoede. Groen wil een actief Noord-Zuidbeleid voeren.

Wonen

We willen allemaal rustig wonen en toch winkels, openbaar vervoer en groen in de buurt hebben. In het lappendeken dat ons land vandaag is, is dat een hele uitdaging. Maar we kunnen het tij keren door voluit te kiezen voor kwalitatieve kernversterking en verdichting.

De gemeente mengt verschillende woontypes, publieke ruimte, water en groen. Het lobbenmodel – ook perfect toepasbaar in kleinere steden en gemeenten – combineert compacte (stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of gemeente doordringen. Dit brengt de nodige rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming.

 

Daarnaast gebruiken we de bestaande ruimte efficiënter door hoger te bouwen, compacter te wonen, ruimte te delen, functies te verweven en ruimte tijdelijk in te vullen. Basisvoorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer zijn altijd nabij en vlot bereikbaar.

De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. In Heist-op-den-Berg verdwijnt er elke dag 453m2 open ruimte onder beton (meer dan 16ha per jaar), terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de ruimtelijke verrommeling en versnippering uit het verleden aanpakken. Open gebied is voorbehouden voor onder andere landbouw, natuur, bos en water. Achterpoortjes in de wetgeving gaan onherroepelijk op slot.

Groen stimuleert innovatieve projecten waarbij mensen willen samenwonen. We zoeken mogelijkheden om co-wonen te vergemakkelijken. Het kan niet de bedoeling zijn dat wie ervoor kiest om samen met zijn (schoon-)ouders te wonen hiervoor extra betaalt.  

We willen de woningen betaalbaar houden in Heist-op-den-Berg. Voldoende variatie in woningen is daarbij belangrijk. Er moeten voldoende kleinere woningeenheden zijn voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Bij nieuwe sociale woonprojecten beperken we de grootte. Projecten met tientallen of meer sociale woningen veroorzaken probleemwijken. We willen dit voorkomen door de nieuwe projecten klein te houden over de hele gemeente te verspreiden. We zorgen ook voor voldoende omkadering. Er moeten genoeg straathoekwerkers zijn om de mensen te kunnen helpen.

We ondersteunen het sociaal verhuurkantoor zo goed mogelijk. We geven renovatiesubsidies aan mensen die hun gebouw energiezuiniger maken als ze verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

We voorzien huursubsidies voor mensen die geen sociale woning vinden maar onvoldoende geld hebben voor de reguliere huurmarkt.

We zorgen voor leefbare dorpskernen. Goed onderhouden publiek groen in de wijken - op wandelafstand - kleine parkjes en speelruimtes zorgen immers voor zuurstof in de wijk. We ontwerpen de openbare ruimte zodanig dat ze maximaal toegankelijk is voor ouderen en mensen met een fysieke beperking. Ze is een plaats van ontmoeting, met gemengde functies.

Economie en werk

De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. We kiezen voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. Ondernemers ondersteunen we om hun ondernemerschap duurzaam te ontplooien. Een gemeentebestuur kan zijn koopkracht gebruiken om de circulaire economie te stimuleren. Het kan zijn inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven. Een economie van de toekomst omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of diensten beheren. Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie van nieuwe, duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie. Door slim (her-)gebruik van grondstoffen en ruimte besparen we heel wat kosten voor mens én milieu.

We willen sterk inzetten op handel met een korte keten. Hiervoor willen we Heist Proeft verder uitbouwen, meer lokale producenten betrekken en alle lokale producten en handelaars nog meer promoten naar de bevolking. Een samenwerking met buurgemeenten zou ook goed zijn.

Duurzame en werkbare jobs zijn essentieel voor een harmonieuze (lokale) samenleving. Te veel mensen vinden geen aansluiting bij de arbeidsmarkt. Bovendien gaan te veel mensen gebukt onder stress door een stijgende werkdruk of door een moeilijke combinatie van werk en privé-leven. De meeste bevoegdheden op het vlak van Werk bevinden zich op federaal en Vlaams niveau. Toch heeft een lokaal bestuur een aantal hefbomen in handen om mee het verschil te maken:

  • Het lokale bestuur kan inzetten op de lokale arbeidsmarkt.

  • Het lokale bestuur kan een voorbeeldfunctie opnemen met betrekking tot het eigen (inter)gemeentelijke personeelsbeleid.

  • De grootste lokale hefboom is echter de begeleiding en actieve ondersteuning naar zinvol werk van mensen in een kwetsbare arbeidspositie.

We stimuleren dan ook lokale bedrijven. We willen zo veel mogelijk Heistenaars de mogelijk geven om in de buurt te werken. Zo verliezen we minder tijd aan woon-werkverkeer en is er meer tijd voor andere activiteiten.

Een bloeiende economie in Heist mag niet alleen gaan over geld. We willen dat de bedrijven ook aandacht hebben voor de levenskwaliteit en bijdrage tot de maatschappij. Om dit te waarderen maken we van Heist-op-den-Berg een common good gemeente en houden bij aanbestedingen rekening met commons bij het evalueren van de aanbieders. In de aanbestedingen nemen we ook voorwaarden op om coöperatieve ondernemingen te bevoordelen of te verplichten (bv. Klimaan voor energie). We nemen ook voorwaarden op om de productieketen kort te houden en eisen goede werkomstandigheden, eerlijke lonen en respect voor milieu  voor het volledige productieproces. Dit helpt om maximaal te werken met lokale bedrijven.

Industrieterreinen

We bevorderen de verkeersafwikkeling van en naar de industrieterreinen. We zorgen voor een circulatieplan zodat de vrachtwegen naar de bedrijven geraken met minimale hinder in de dorpskernen.

We zorgen voor een goede bereikbaarheid van de bedrijven met het openbaar vervoer en met goede en veilige fietsroutes. Dat is beter voor de luchtkwaliteit en het milieu en zo zorgen we dat een auto hebben geen voorwaarde is om te gaan werken.

Bergstraat

zie paragraaf 1.4.2. Bergstraat van hoofdstuk 1 Bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Stationsbuurt

zie paragraaf 1.4.3 Stationsbuurt van hoofdstuk 1 Bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Bestuur

Goed bestuur

Heist-op-den-Berg is een mooie gemeente en verdient een goed bestuur. Wij willen een open bestuur dat duidelijk communiceert over wat het doet met welke middelen.  Alle Heistenaren moeten de mogelijkheid hebben te weten wat er met hun belastingsgeld gebeurt. Beslissingen moeten in openheid gebeuren zodat het duidelijk is dat er steeds in het belang van de Heistenaren gehandeld wordt.

Dicht bij de burger

Groen pleit voor een gemeente die dicht staat bij de inwoners, gemakkelijk met hen in dialoog treedt en met hen samenwerkt. De gemeente zorgt voor inspraak van de burgers. Voor alle grote projecten overlegt ze eerst met de lokale bewoners. Dit zorgt voor projecten die beter aansluiten bij de behoeften. Dat zorgt voor efficiënt beleid. Er moet meer burgerparticipatie zijn, het is uw gemeente! De gemeente bekijkt hoe we de Heistenaren bij elke beslissing kunnen betrekken, bv. door gebruik te maken van een digitaal platform zoals pol.is.

We organiseren een burgerbegroting. De gemeente voorziet voor elke deelgemeente een budget dat de inwoners zelf kunnen invullen. Per deelgemeente voorzien we een traject waarbij burgers zelf projecten kunnen voorstellen die hun dorp kunnen verbeteren. De projecten worden voorgesteld en verdedigd ten opzichte van de andere dorpelingen die bepalen welke projecten het beste zijn. De gemeente voorziet een budget om de beste projecten uit te voeren.

Voor de instellingen die de gemeente beheert zorgen we dat er gebruikers in de raad van bestuur komen. Zo willen we patiënten mee laten beslissen in de woonzorgcentra en ouders medezeggenschap geven over opvang en scholen.

Efficiëntie en meerwaarde

De organisatie van de gemeente moet efficiënt zijn en ten dienste van de burger. Wij willen één loket voor alle noden. Vragen worden binnen een redelijke termijn beantwoord. De ambtenaar zorgt iedere dag voor het contact tussen de overheid en de bevolking. De vier principes van de partnerstaat – vertrouwen, eenvoud, open en gericht op vernieuwing – zijn ook van toepassing op het werk van de ambtenaar. De meeste ambtenaren brengen op dit moment de partnerstaat al met veel energie in de praktijk. Groen wil dat verder versterken.

De gemeente moet zo veel mogelijk teruggeven aan de maatschappij. Ontwerpen voor projecten worden zo veel mogelijk gedeeld. We volgen het voorbeeld van Bologna en voeren reglementen in voor het beheer van commons voor een goede samenwerking en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Het gemeentebestuur kan de motor zijn van veel positieve verandering.

Vanaf 2019 zal het OCMW ingekanteld zijn in de administratie. Er is echter nog steeds een apart gemeentebedrijf. We pleiten ervoor om de activiteiten van het gemeentebedrijf zo veel mogelijk terug te integreren aangezien dit de transparantie ten goede komt.

Om te zorgen dat de gemeente dicht bij de mensen staat, willen we dat er voorwaarden worden opgenomen in de alle aanbestedingen om coöperatieve ondernemingen te bevoordelen of te verplichten (vb Klimaan voor energie). We willen ook voorwaarden om de productieketen kort te houden en goede werkomstandigheden, eerlijke lonen en respect voor milieu te eisen voor het volledige productieproces. Dit helpt om maximaal te werken met lokale bedrijven.

Financiën

Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een middel om de gemeentelijke werking mogelijk te maken: lokale maatschappelijke noden en de politieke doelen moeten op een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden. Een nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Het is belangrijk om efficiënt te besturen. Doelstellingen zoals schuldafbouw of belastingverlaging met de bedoeling de rol van de (lokale) overheid terug te schroeven, steunen we niet.

De gemeentelijke financiën vergelijken is geen eenvoudige oefening. Vlaamse of regionale gemiddelden zijn vaak misleidend. De zogenaamde Belfius-clusters maken vergelijkingen tussen gelijkaardige gemeenten mogelijk, met de nodige nuance. Wie specifieke doelen realiseert en voorop loopt zal zich eerder onderscheiden van het gemiddelde dan wie volgzaam en behoudend is. De financiële parameters (heffingsvoeten, schuldgraad, autofinancieringsmarge) geven slechts een gedeeltelijk beeld van de gemeentelijke waarde. Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We kijken ook naar de waarde van de eigendommen van de gemeente, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur, de netto actuele waarde van investeringen die zichzelf terugverdienen zoals in energie-efficiëntie, culturele activiteiten die mensen verbinden of een performant OCMW dat successen boekt in het herlanceren van mensen.

Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte gemeentelijke werking. De financiële dienst hoort de middelen van het lokale bestuur correct te beheren, maar ook al het mogelijke te doen zodat iedereen weet hoe de middelen werden besteed en welke nog beschikbaar zijn. Het gemeentebestuur zorgt dat de financiële dienst over voldoende personeel beschikt om deze rol goed te vervullen.

Onze gemeente moet er naar streven haar aandeel ethisch bankieren en ethisch geld beheren te verhogen, met als doel tegen het einde van de legislatuur uit te komen bij 100 % ethisch bankieren.