Bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Groen ijvert voor veilige verplaatsingen voor iedereen: ook voor fietsers, voetgangers, kinderen en ouderen. Op verbindingswegen moet het verkeer vlot verlopen. Dorpskernen en belangrijke bestemmingen moeten bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Wij ijveren ervoor dat elke jongere vanaf 10 jaar zelfstandig veilig naar school kan gaan. We zetten sterk in op het STOP-principe - eerst zorgen voor stappers en trappers, dan openbaar vervoer en dan de privéwagen.

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Wonen, werken, naar school gaan, winkelen en je ontspannen in dezelfde buurt betekent dat je minder tijd spendeert aan verplaatsingen en leidt dan weer tot minder lange files. Zo willen we ervoor zorgen dat belangrijke voorzieningen steeds goed bereikbaar zijn.  

Mobiliteit is sterk verwant met het gebruik van de publieke ruimte. De auto neemt een groot deel in van de publieke ruimte. Denk maar aan alle wegen en parkings. Wij willen de publieke ruimte teruggeven aan de mensen. De publieke ruimte moet mensen verbinden. Iedereen moet buiten durven komen. Er moet ruimte zijn voor sociaal contact. Zo kunnen we vereenzaming en mobiliteitsarmoede tegengaan. Wij gaan voor levendige, leefbare dorpskernen met voldoende groene plekken.

Wij willen geen nieuwe verkavelingen buiten de kernen en gaan voor een onmiddellijke bouwstop in overstromingsgebied. Versnippering en lintbebouwing zijn niet toekomstgericht en moeten op lange termijn verminderen. Het plattelandskarakter moet gevrijwaard blijven.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer met bussen van De Lijn tussen de deelgemeenten is beperkt en in sommige gevallen zelfs onbestaande. Het aanbod is de afgelopen jaren gekrompen waardoor het voor mensen zonder auto (o.a. ouderen en schoolgaande jeugd) steeds moeilijker wordt om hun bestemming te bereiken en waardoor ook het gebruik van het bestaande aanbod vermindert. Het is moeilijk om te vertrekken met het openbaar vervoer als je niet zeker bent dat je terug thuis geraakt. Zo blijven mensen meer thuis en vergroot de eenzaamheid, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Het kan anders.

Het nieuwe concept van basisbereikbaarheid - waarbij regio's zelf de regie in handen nemen van het openbaar vervoer - heeft voor- en nadelen. De Lijn zal waarschijnlijk nog minder verbindingen voorzien (b.v.  geen bus tussen Heist-op-den-Berg en Booischot omdat er al een treinverbinding is). Anderzijds zal de gemeente (in overleg met de andere gemeentes in de vervoerregio) meer inspraak krijgen in de organisatie van het openbaar vervoer en de mogelijkheid het lokaal vervoer zelf te organiseren.

Daar kan Groen het verschil maken. Wij pleiten voluit voor vlotte mobiliteit per openbaar vervoer. Vanuit de dorpskernen moet je ieder half uur kunnen vertrekken naar de andere dorpskernen. Heist-op-den-Berg zelf moet vanaf iedere dorpskern in een half uur bereikbaar zijn, met milieuvriendelijke voertuigen.  De focus is hier om alle woonkernen met elkaar te verbinden en de belangrijke bestemmingen zoals stations, sportterreinen, industrieterreinen, scholen, de markten bereikbaar te maken. We zorgen dat het aanbod aangepast is zodat verplaatsing naar werk, school, verenigingsleven en de markten vlot verloopt.

Dat vraagt om een kostenefficiënte en klantvriendelijke aanpak die we samen met de burgers en de aanbieders uitwerken. Samenwerking met zowel de Minder Mobiele Centrale als  een burgercoöperatieve  zorgt voor een openbaar vervoer dat inspeelt op reële noden. Wij pleiten voor vlotte verbindingen met buurtgemeentes en ziekenhuizen. Dat het Imelda-ziekenhuis vlot bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer is voor ons vanzelfsprekend.  

Fietsbeleid

Het is mooi fietsen in Heist-op-den-Berg. Onze landelijke gemeente leent zich er ook toe. Maar ook het fietsbeleid kan anders.

Fietsen moet comfortabel en vooral veilig worden. En dat kan door in te zetten op meer en beter onderhouden fietspaden, betere fietstrajecten naar scholen, verkeersluwe schoolomgevingen, meer fietsostrades, minder sluipverkeer, een betere inventarisatie van trage wegen, meer aandacht voor fietsers tijdens wegenwerken en betere fietsstallingen. 

Te veel fietspaden zijn slecht onderhouden wat voor onveiligheid zorgt. Met Groen aan zet  wordt het anders. Onderhoud van fietspaden wordt een vanzelfsprekendheid.  

Op verschillende verbindingswegen is het gevaarlijk fietsen. Verbindingswegen zijn er in de eerste plaats voor auto's, maar fietsers verdienen een kwalitatief fietspad. Zo wordt de heraanleg van de N10 met brede, veilige fietspaden een topprioriteit.

Veilig fietsen van en naar scholen is nu nog steeds niet mogelijk. Ook dat kan anders. Met enkele eenvoudige ingrepen worden schoolomgevingen meer geschikt voor jonge voetgangers en fietsen.  Veilige fietsoversteekplaatsen maken het hele traject veiliger.  Beperkt verkeer in wijken met scholen of schoolstraten die worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer bij het begin en ende van de schooldag verhogen de veiligheid van onze kinderen. De vicieuze cirkel waarbij er meer verkeer is omdat mensen voor hun woon- en werkverkeer voor de auto kiezen omdat fietsen te onveilig is, willen wij doorbreken.

Voor de langere verbindingen - zeker richting Lier en Aarschot - is de aanleg van fietsostrades ideaal. Hoewel het hier om een provinciale aangelegenheid gaat, houdt Groen hier de vinger aan de pols. Indien de realisatie op zich laat wachten dan richten we de straten die op het traject liggen in als fietsstraat. Als de Holleweg, de Groenstraat, de Hollandstraat, de Heibloemstraat, de Kwadeplasstraat, de Vissersstraat, De Del, de Dophei en de Schouttestraat fietsstraten worden, creëren we goede fietsverbindingen tussen dorpen en gemeente richting Putte, Bonheiden, Mechelen, Begijnedijk, Betekom en Aarschot. Veel  verbeteringen kunnen snel en goedkoop gerealiseerd worden. Met Groen wordt het echt anders.

Heist-op-den-Berg is een landelijke gemeente. Er zijn veel wegen die geschikt zijn voor fietsers. Jammer genoeg worden die echter van hun sokken gereden door het overvloedige sluipverkeer. Ook dat kan anders. Groen wil sluipverkeer sterk ontraden. Waar verbindingswegen er vooral zijn voor de auto's, moeten kleine wegen er vooral zijn voor fietsers en voetgangers. Dat kan door kleinere wegen in de mate van het mogelijke enkel open te stellen voor lokaal verkeer ofwel in te richten als fietsstraten. Dat vertraagt het verkeer en verhoogt de veiligheid voor fetsers en wandelaars, zonder de bereikbaarheid te verminderen voor de mensen die in die straten wonen.

Met Groen aan zet versnelt de inventarisatie van de trage wegen. Trage wegen zijn aangename plaatsen in het groen en zijn ideaal voor wandelaars en fietsers. Trage wegen verbinden plekken én de mensen die ze gebruiken. We gaan actief op zoek naar langere verbindingen via trage wegen, en extra doorsteken voor wandelaars en fietsers.

Wegenwerken zonder overlast zijn helaas niet mogelijk. Wegenwerken die enkel rekening houden met de overlast voor auto's horen niet thuis in een hedendaags beleid gericht op mobiliteit voor iedereen. Groen wil speciale aandacht voor voetgangers en fietsers tijdens wegenwerken. Omwegen voor fietsers en voetgangers moeten zo beperkt mogelijk blijven.

Ten slotte zorgt Groen voor voldoende fietsstallingen en voor oplaadpunten voor e-bikes. Onder andere aan elke parochiezaal en elke bushalte moet voldoende plaats voorzien worden om fietsen te stallen.

Ons doel is eenvoudig: fietsen in Heist-op-den-Berg moet veiliger. Daarom willen we dat Heist-op-den-Berg de prijs van beste fietsgemeente wint in 2024.

Wegen

Het wegennet in Heist-op-den-Berg verdient nauwe aandacht. De bestaande wegtyperingen zijn aan herziening toe. Verbindingswegen garanderen een vlotte doorstroming van het verkeer en moeten daartoe ingericht zijn. Veilige fietspaden zijn afgescheiden van het autoverkeer en garanderen zo een veilige doorgang voor fietsers zonder de doorstroming voor auto’s te hinderen. Bij gemengd verkeer beperken we de snelheid (tot 30km/h in de bebouwde kom en tot 50km/h buiten de bebouwde kom). Wegen buiten het centrum die geen verbindingswegen zijn, worden voorbehouden voor lokaal verkeer. Zo pakken we het sluipverkeer aan en maken we onze straten weer aangenamer en veiliger.

Met Groen aan zet zorgen we ervoor dat het straatbeeld aansluit bij het snelheidsregime. Een brede rijbaan spoort aan tot snel rijden. Dat vergt geen grote ingrepen. We kunnen dit onder andere aanpassen door andere wegmarkeringen, bv. bredere lijnen gebruiken om de weg te versmallen (zoals in Frankrijk).

Ringweg

Groen is geen voorstander van meer wegen, maar we staan wel achter de aanleg van een ringweg rond Heist-op-den-Berg. Die ringweg zou heel wat vrachtverkeer weren van minder geschikte wegen. Zo ontlasten we vooral de dorpskern van Booischot. De luchtkwaliteit verbetert hierdoor en het fijn stof in de dorpskern vermindert omdat er minder zwaar verkeer langskomt. Met het voorziene tracé gaat er echter veel open ruimte verloren. We willen dan ook een aantal voorwaarden verbinden aan onze steun voor de rondweg. Ten eerste mag er geen bebouwing aan de nieuwe rondweg komen en ook zeker geen extra in- of uitritten. De doorstroming moet maximaal blijven. Ten tweede moet het stuk Hollestraat tussen de Westerlosesteenweg en de Herentalsesteenweg afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Dit stuk is een perfecte fietsverbinding en zouden wij dan ook omvormen tot een fietsstraat.

Ideeën voor Heist-centrum

De Bergstraat

De Bergstraat is hét winkelcentrum van Heist-op-den-Berg. Met een mix van handelszaken is de straat aantrekkelijk voor een breed publiek. Onze ambitie is om van heel Heist-op-den-Berg een gezellig winkelcentrum maken. Het moet voor de mensen een belevenis zijn om naar Heist-op-den-Berg te komen. Niet alleen de Bergstraat, maar ook de Noordstraat,  Eugeen Woutersstraat en alles tussenin moeten extra aantrekkelijk worden. We denken dat er hiervoor een aantal maatregelen aangewezen zijn:

  • Een leegstandbelasting voor zowel de winkelruimtes als voor de ruimtes boven de winkels vermijdt dat centrum doods wordt buiten de winkeluren.
  • In een winkelstraat moet je rustig kunnen flaneren. Een bredere stoep geeft meer ruimte aan wandelaars en maakt de straat toegankelijker voor mindervaliden. Hierdoor zouden we het verkeer best beperken tot enkel richting. Op langere termijn (tegen 2035) wordt de Bergstraat verkeersvrij.
  • Wij zouden graag twee belevenispleinen zien, één aan het Cultuurplein (tot aan de Noordstraat) en één aan de Oude Godstraat aan de voet van de Berg. Die pleinen zijn ideaal gelegen om allerlei evenementen te organiseren, voor straattheater en concerten.
  • Om nieuwe winkels te lokken voorzien we opstartsubsidies.
  • Meer groen in het winkelcentrum en meer kunst op straat verhogen de aantrekkingskracht van de winkelstraat.

De stationsbuurt

Heist-op-den-Berg beschikt niet over veel kantoorgebouwen. Dat is jammer want daardoor biedt onze gemeente bedrijven minder mogelijkheden, en daalt de werkgelegenheid.  Een functioneel kantoorgebouw in de stationsbuurt zou een lacune invullen. Door zijn ligging vlakbij het station - met haltes voor bussen van De Lijn - dichtbij de geplande fietsostrade én vlakbij het centrum, zou het bereikbaar zijn voor iedereen.

Doordat de stelplaats van De Lijn een nieuwe bestemming krijgt, komt er aan het station ruimte vrij. Die ruimte is heel geschikt voor kantoren, die bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Er is ruimte voor parking onder het gebouw en als we toelaten om vijf à zes bouwlagen te gebruiken, kunnen we een compact, energie-efficiënt en duurzaam gebouw voorzien waar velen kunnen werken.

De inrichting voor het station moet goed herdacht worden. De verkeerssituatie is daar nu verwarrend en niet veilig. We moeten dit mee bekijken met het inplannen van de fietsostrade zodat het duidelijker en veiliger wordt.

Ruimtelijke ordening

De open ruimte in de gemeente moet zo veel mogelijk gevrijwaard worden. Daartoe willen we volop inzetten op verdichting van de kernen, zonder leefbaarheid uit het oog te verliezen. Er moeten meer plekjes komen waar mensen tot rust kunnen komen of elkaar kunnen ontmoeten. Er moet meer groen komen in de dorpen. We moeten weg van de betonnen vlaktes en evolueren naar leuke dorpen, met echte centra, met veel groen waar mensen veilig kunnen wandelen en fietsen.

Voor bouwprojecten willen wij als gemeente richtlijnen opstellen zodat er voldoende kleine wooneenheden zijn voor alleenstaanden en één-ouder gezinnen. Groen stimuleert dat zulke projecten steeds gemeenschappelijk groen voorzien rond het gebouw zodat iedereen in een aangename en gezonde omgeving kan wonen.

Deelgemeenten

Het is heel belangrijk dat de gemeente oog heeft voor alle mensen en alle deelgemeenten. Op dit moment lijkt het beleid vooral toegespitst op Heist-centrum. Onder het mom van efficiëntie wordt alles gecentraliseerd, maar zo wordt er vergeten dat het niet voor iedereen even makkelijk is om naar Heist-centrum te gaan.

We moeten werken aan de leefbaarheid van alle dorpskernen. We denken dan aan het beperken van doorgaand verkeer, aan zorgen voor voldoende groen in de hele gemeente, aan handelaars zo veel mogelijk stimuleren dat ze actief zijn en blijven in de dorpen. De lokale dorpswinkel, het dorpscafé, de bakker en de krantenwinkel zijn belangrijk om een dorp levendig te houden. We willen ook de lokale verenigingen en evenementen maximaal ondersteunen vanuit de gemeente.

De bereikbaarheid van de deelgemeentes is op dit moment een probleem. Voor mensen die geen auto hebben of niet kunnen autorijden is het moeilijk om zich te verplaatsen in de gemeente. We moeten sterk inzetten op veiligheid zodat vooral kwetsbare weggebruikers zich veiliger voelen in het verkeer. We willen graag kwalitatief openbaar vervoer waarbij je vanuit elke deelgemeente om het half uur kan vertrekken naar de andere deelgemeentes.

Nieuwe verkavelingen

Heist groeit! Het huidige bestuur heeft delen afgebakend als kleinstedelijk gebied. In die zone moet er gewerkt worden aan het verhogen van de bewoningsdichtheid. Zo staan er een paar grote verkavelingen op de planning.

Hoe wil Groen dit aanpakken?

Groen streeft naar een goede mix van families die samen wonen. Koppels en alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen, jongeren en minder jonge mensen, mensen met meer en minder financiële mogelijkheden, moeten allemaal samen kunnen wonen. Die diversiteit maakt het samen wonen toekomstgericht.

Om dit te realiseren moeten we denken aan woningen in het groen, omringd met planten en bomen. Er moet ruimte zijn voor de kinderen om te spelen, een speeltuintje of een bosje. Er moeten bankjes zijn om rustig buiten te zitten, om te picknicken. Gezamenlijke barbecueplaatsen zijn ideaal om tijdens zwoele zomeravonden buiten te eten samen met buren en vrienden. We zorgen voor leuke paadjes tussen de woongelegenheden en voor doorsteekjes om te voet of met de fiets naar het centrum, naar de bakker en naar school te gaan. We zorgen dat je de boodschappen aan de voordeur kan afzetten, maar dat je dichtbij kunt parkeren buiten de woonzone.

Tussen de woongelegenheden komt dus amper verkeer en kan er vrij gespeeld worden. Het is er dan ook rustig en veilig. Je kan kinderen horen ravotten en vogels fuiten.

Wat doen we? Kiezen we voor modern samen wonen met een diverse groep of plannen we klassiek wijken met (half-) open bebouwing en kleine privé tuintjes? Waar allemaal mensen wonen van ongeveer dezelfde leeftijd en een gelijkaardig inkomen. Waar in het begin veel jonge gezinnen samenwonen maar dertig jaar later vooral veel gepensioneerden die niet allemaal even goed te been zijn.

Groen kiest voor samen wonen.