Bestuur

Goed bestuur

Heist-op-den-Berg is een mooie gemeente en verdient een goed bestuur. Wij willen een open bestuur dat duidelijk communiceert over wat het doet met welke middelen.  Alle Heistenaren moeten de mogelijkheid hebben te weten wat er met hun belastingsgeld gebeurt. Beslissingen moeten in openheid gebeuren zodat het duidelijk is dat er steeds in het belang van de Heistenaren gehandeld wordt.

Dicht bij de burger

Groen pleit voor een gemeente die dicht staat bij de inwoners, gemakkelijk met hen in dialoog treedt en met hen samenwerkt. De gemeente zorgt voor inspraak van de burgers. Voor alle grote projecten overlegt ze eerst met de lokale bewoners. Dit zorgt voor projecten die beter aansluiten bij de behoeften. Dat zorgt voor efficiënt beleid. Er moet meer burgerparticipatie zijn, het is uw gemeente! De gemeente bekijkt hoe we de Heistenaren bij elke beslissing kunnen betrekken, bv. door gebruik te maken van een digitaal platform zoals pol.is.

We organiseren een burgerbegroting. De gemeente voorziet voor elke deelgemeente een budget dat de inwoners zelf kunnen invullen. Per deelgemeente voorzien we een traject waarbij burgers zelf projecten kunnen voorstellen die hun dorp kunnen verbeteren. De projecten worden voorgesteld en verdedigd ten opzichte van de andere dorpelingen die bepalen welke projecten het beste zijn. De gemeente voorziet een budget om de beste projecten uit te voeren.

Voor de instellingen die de gemeente beheert zorgen we dat er gebruikers in de raad van bestuur komen. Zo willen we patiënten mee laten beslissen in de woonzorgcentra en ouders medezeggenschap geven over opvang en scholen.

Efficiëntie en meerwaarde

De organisatie van de gemeente moet efficiënt zijn en ten dienste van de burger. Wij willen één loket voor alle noden. Vragen worden binnen een redelijke termijn beantwoord. De ambtenaar zorgt iedere dag voor het contact tussen de overheid en de bevolking. De vier principes van de partnerstaat – vertrouwen, eenvoud, open en gericht op vernieuwing – zijn ook van toepassing op het werk van de ambtenaar. De meeste ambtenaren brengen op dit moment de partnerstaat al met veel energie in de praktijk. Groen wil dat verder versterken.

De gemeente moet zo veel mogelijk teruggeven aan de maatschappij. Ontwerpen voor projecten worden zo veel mogelijk gedeeld. We volgen het voorbeeld van Bologna en voeren reglementen in voor het beheer van commons voor een goede samenwerking en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Het gemeentebestuur kan de motor zijn van veel positieve verandering.

Vanaf 2019 zal het OCMW ingekanteld zijn in de administratie. Er is echter nog steeds een apart gemeentebedrijf. We pleiten ervoor om de activiteiten van het gemeentebedrijf zo veel mogelijk terug te integreren aangezien dit de transparantie ten goede komt.

Om te zorgen dat de gemeente dicht bij de mensen staat, willen we dat er voorwaarden worden opgenomen in de alle aanbestedingen om coöperatieve ondernemingen te bevoordelen of te verplichten (vb Klimaan voor energie). We willen ook voorwaarden om de productieketen kort te houden en goede werkomstandigheden, eerlijke lonen en respect voor milieu te eisen voor het volledige productieproces. Dit helpt om maximaal te werken met lokale bedrijven.

Financiën

Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een middel om de gemeentelijke werking mogelijk te maken: lokale maatschappelijke noden en de politieke doelen moeten op een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden. Een nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Het is belangrijk om efficiënt te besturen. Doelstellingen zoals schuldafbouw of belastingverlaging met de bedoeling de rol van de (lokale) overheid terug te schroeven, steunen we niet.

De gemeentelijke financiën vergelijken is geen eenvoudige oefening. Vlaamse of regionale gemiddelden zijn vaak misleidend. De zogenaamde Belfius-clusters maken vergelijkingen tussen gelijkaardige gemeenten mogelijk, met de nodige nuance. Wie specifieke doelen realiseert en voorop loopt zal zich eerder onderscheiden van het gemiddelde dan wie volgzaam en behoudend is. De financiële parameters (heffingsvoeten, schuldgraad, autofinancieringsmarge) geven slechts een gedeeltelijk beeld van de gemeentelijke waarde. Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We kijken ook naar de waarde van de eigendommen van de gemeente, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur, de netto actuele waarde van investeringen die zichzelf terugverdienen zoals in energie-efficiëntie, culturele activiteiten die mensen verbinden of een performant OCMW dat successen boekt in het herlanceren van mensen.

Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte gemeentelijke werking. De financiële dienst hoort de middelen van het lokale bestuur correct te beheren, maar ook al het mogelijke te doen zodat iedereen weet hoe de middelen werden besteed en welke nog beschikbaar zijn. Het gemeentebestuur zorgt dat de financiële dienst over voldoende personeel beschikt om deze rol goed te vervullen.

Onze gemeente moet er naar streven haar aandeel ethisch bankieren en ethisch geld beheren te verhogen, met als doel tegen het einde van de legislatuur uit te komen bij 100 % ethisch bankieren.