Milieu en klimaat

 

Met Groen aan zet versnellen we de overgang naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Zorg voor milieu en klimaat blijft onze topprioriteit. 

Natuur

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven, wateroverlast en droogte. De bescherming van de natuur is voor ons dan ook een hoofdzaak. Hierbij zijn zowel het  groen in de dorpen en het centrum als onze natuurgebieden van belang.

Groen in dorp en landschap

Onderzoek heeft aangetoond dat groen in de buurt goed is voor het lichamelijke en geestelijke welzijn. Open en groene ruimtes zorgen voor rust en verademing. Daarom willen we in de dorpen zo veel mogelijk groen.  Voor afscheidingen tussen weg en voet- of fietspad kiezen we eerder voor een haag dan voor paaltjes. Bomen zorgen voor schaduwrijke plaatsen aan pleinen. We proberen onbenutte ruimte in de dorpen om te vormen tot kleine parkjes. We bekijken welke rustige wegen we kunnen omvormen in dreven om het landschap te verrijken. We willen bewoners stimuleren tegeltuintjes – tuintjes op de plaats van één straattegel –  aan te leggen, en bloembakken te hangen aan hun ramen. We stimuleren mensen en bedrijven om hun grasperken te vervangen door meer divers groen. Op die manier perken we de verharding van de grond in. We doen dat niet enkel omdat we van groen houden, maar ook omdat minder verharding voor meer infiltratiezones zorgt zodat regenwater beter in de grond sijpelt, wat voor minder wateroverlast zorgt bij stortbuien.

Natuurbehoud en -bescherming

We mogen trots zijn op het mooie natuurgebied in de Netevallei en de Averegten. Deze gebieden vormen mooie grote groene zones. De gemeente werkt dan ook mee aan de realisatie van de Netevallei als natuur-, waterbergings- en stiltegebied met regionale uitstraling en een hoge belevingswaarde.

Maar het kan nog steeds beter. Zo willen we bv. een effectieve uitvoering van het masterplan 'De Goren' aan de Kaasstrooimolen te Bruggeneinde. Dit Masterplan geeft de zeldzame natuur van de vroegere 1000ha grote ‘Goorheyde’ nieuwe ontwikkelingskansen. Een wandelroutenetwerk en een rustig verbindingsfietspad tussen Bruggeneinde en Wiekevorst maken dit plan compleet. Doen, zegt Groen!

We beschermen de aanwezige bossen in de gemeente en proberen deze uit te breiden. Bossen  zorgen voor een goede waterhuishouding.

Afval

We pleiten ervoor dat de vervuiler betaalt. We weten echter dat je als consument niet altijd de mogelijkheid hebt om afval te vermijden. Groen staat achter het principe dat de verwerking van het restafval betaald moet worden bij aankoop van een product. Dan zouden we als consument niet meer moeten betalen als we het afval weggooien. Dit kunnen we echter niet op gemeentelijk niveau invoeren. We kunnen wel zorgen dat het containerpark en huis-aan-huis ophalen betaalbaar blijven om sluikstorten te beperken.

Heist-op-den-Berg moet aansluiten bij de statiegeldalliantie.

Pampers en incontinentiemateriaal moeten gratis af te geven zijn in het containerpark.

Alle asbesthoudende producten moeten gratis afgegeven kunnen worden in het containerpark.

We willen het sorteren van plastiekafval promoten en willen dat het plastiek ook huis-aan-huis opgehaald wordt.

We voeren campagnes naar de bevolking om sorteren verder te bevorderen en om enkel droog hout te stoken in een kachel.

Klimaat

De klimaatverandering zoveel mogelijk beperken is een prioritaire doelstelling. Een cruciale hefboom om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen, is een snelle vergroening van het energiebeleid. De productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot. Heist-op-den-Berg beschikt over behoorlijk wat beleidsruimte om deze ambitie mee te helpen waarmaken. We moeten ons aanpassen aan de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met meer overstromingen of hittegolven. Een ambitieus, slim lokaal bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van morgen. Groen – Heist-op-den-Berg wil het klimaatplan invullen door duurzaam en ecologisch renoveren en bouwen te promoten en het energiebeleid te vergroenen.

Energie

Heist-op-den-Berg gebruikt sinds 2008 (op voorstel van Groen gemeenteraadslid Marlies Lejuste) 100% groene stroom. We kunnen nog een stap verder gaan. Groen pleit ervoor om te veranderen van stroomleverancier. De nieuwe leverancier moet lokaal en coöperatief zijn. De daken van de gemeentelijke gebouwen stellen we ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. We zoeken ook actief mee naar mogelijkheden om windmolens te plaatsen of projecten uit te werken rond aardwarmte of geothermie - een hernieuwbare, alom aanwezige bron van energie.

We onderzoeken of het mogelijk is om een warmtenet aan te leggen in Heist-op-den-Berg. We hebben verschillende bedrijven. Sommige willen verwarmen, andere koelen. We onderzoeken of we deze noden kunnen samenbrengen om zo veel energie te besparen. Met de restwarmte starten we een warmetenet voor woningen in de buurt.

We stellen een lichtplan op waarbij we bekijken wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen. We zouden kunnen beginnen om enkel LED-lampen te gebruiken bij herstellingen. We bestuderen hoe we zo snel mogelijk alle straatlampen kunnen omzetten in LED-lampen. Zo besparen we geld omdat ze veel minder elektriciteit verbruiken en het is goed voor het milieu.

We zorgen dat het volledige wagenpark van de gemeente milieuvriendelijk is. Alle nieuwe voertuigen zijn elektrisch. We doen aan autodelen voor alle voertuigen om te zorgen dat de voertuigen zo weinig mogelijk onbenut zijn.

Milieuvriendelijk bouwen

We verkiezen renovatie boven nieuwbouw. Zo hebben we minder kostbare grondstoffen nodig. Subsidies worden voorbehouden voor renovaties gericht op energiebesparing. We zorgen dat de gemeentelijke gebouwen goed geïsoleerd zijn en energiezuinig. Investeringen in energiebesparing verdienen zichzelf terug. Er zijn weinig maatregelen die tegelijk zo een positief effect hebben op de werkgelegenheid, de energiefactuur en het milieu, zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen.

Als de gemeente toch een nieuw gebouw bouwt dan maken we het gebouw passief en zorgen we dat de bouwmaterialen ecologisch zijn en maximaal kunnen worden hergebruikt in de toekomst.

Voor sociale woningbouw voorzien we dat het lastenboek duurzame energieproductie en duurzame ecologische bouwtechnieken omvat.