Samen leven en zorg

 

De kerndoelstelling van ieder sociaal beleid moet steeds het recht zijn van eenieder op een menswaardig bestaan. Deze doelstelling blijkt nog altijd niet behaald. Meer dan 6500 mensen in Heist-op-den-Berg lopen een armoederisico. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. Vanuit deze optiek biedt de integratie van OCMW en gemeente een opportuniteit. Anderzijds mag integratie geen uitholling van het sociaal beleid betekenen.

'Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan'. Die doelstelling nastreven maakt de kerntaak uit van de OCMW's. Een menswaardig bestaan heeft te maken met financieel welzijn, maar ook en vooral met kansen. Daarmee bedoelen we kansen op een degelijke woning, een job, vrijetijdsparticipatie en de garantie op ondersteuning om deze kansen te kunnen grijpen.

Alle burgers hebben op bepaalde momenten in hun leven zorg en ondersteuning nodig. Mantelzorgers nemen het leeuwendeel van de zorg voor hun rekening. Zij moeten ondersteund worden door de gemeente. Burgers nemen zelf initiatieven, bijvoorbeeld ouders die zich groeperen om zorg te organiseren voor hun kind met een handicap. Ook zij moeten ondersteund worden door de gemeente.

Wie zorg nodig heeft, heeft niets aan een plaats op een wachtlijst. Ze verdienen onze hulp.

We engageren ons om de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals opgesteld door de Verenigde Naties te behalen.

Jongeren

Jongeren verdienen een veel betere begeleiding. Nalatigheid op dit vlak leidt tot een veel grotere last in de toekomst. Groen wil terug een JAC in Heist-op-den-Berg. Dagopvang voor jongeren die een moeilijke periode meemaken kan hen helpen om zo snel mogelijk hun weg terug te vinden.

Verenigingen

Verenigingen zijn een belangrijk bindmiddel. Het is de taak van een gemeente om de verenigingen (niet enkel sportverenigingen) te ondersteunen bij de ontplooiing van hun activiteiten. Dat kan door goede en betaalbare ruimtes te voorzien. Huidige accommodatie wordt niet altijd optimaal benut. Zo zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden om bv. de polyvalente zalen in de scholen buiten de schooluren te laten gebruiken door derden.

Verder denken wij dat de bestaande accommodatie vlot bereikbaar moet zijn. Veel ouders vinden bv. dat hun kinderen niet zelfstandig veilig naar de sportclub kunnen gaan. Hierdoor voelen ze zich verplicht taxi te spelen. We moeten de vicieuze cirkel doorbreken en zorgen dat iedereen vlot en veilig zelfstandig naar sporthal, cultureel centrum of andere kan geraken.

Gezinnen

Voor gezinnen met kinderen is het moeilijk om alles te combineren. Zelf gaan werken en de kinderen tijdig naar school brengen en ophalen is niet evident. We vinden dan ook dat kinderopvang ruimere openingsuren moet hebben, ook voor- en naschoolse opvang. We ondersteunen samenwerking tussen scholen en verenigingen voor opvang van de jeugd en jongereninitiatieven om de jeugd van de straat te halen of weg van hun scherm. Groen promoot brede scholen waar ook buiten de lesuren van alles gebeurt voor ouders en kinderen.

Ook het voorzien van opvang voor kinderen tijdens de vakantieperiodes veroorzaakt veel stress. We willen dan ook meer plaatsen in de sportkampen en zouden het aanbod voor vakantieopvang willen uitbreiden voor de doelgroep van 12- tot 15-jarigen.

Ouderen

Vereenzaming is een van de grote problemen van onze tijd. Een sociaal beleid mag dit niet negeren. Groen wil meer plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan gaan om zalen voor verenigingen, maar even goed om aandacht voor voldoende bankjes in pleinen en parken. Die laatste worden zo ontmoetingsplaatsen, ook voor mensen die slecht te been zijn. Hierbij bewaken we dat ontmoetingsplaatsen steeds vlot bereikbaar zijn.

We voeren tijdbankieren in, gebaseerd op Zeitvorsorge in Sankt Gallen. Mensen vanaf 55j kunnen uren voor elkaar zorgen (winkelen, gezelschap houden, help in huishouden,...) en zo krediet opsparen om zelf geholpen te worden als het nodig is. De gemeente garandeert dat ze vergoed worden als het systeem in elkaar valt.

Cultuur en sport

We hebben een prachtig cultureel centrum dat een sterk aanbod heeft van activiteiten voor een breed publiek. We behouden dit en zorgen voor voldoende budget en omkadering. Het culturele aanbod is een sterkte van Heist-op-den-Berg en lokt mensen uit de buurgemeenten.

We luisteren naar de sportverenigingen en ondersteunen hen zo goed als mogelijk. We luisteren ook naar de behoeftes van de Heistenaren. Zo zoeken we een oplossing om een overdekte petanquebaan te voorzien. De bestaande sportaccomodatie proberen we zo veel mogelijk te laten gebruiken door de sportclubs. De openlucht accommodatie proberen we ook zo veel mogelijk open te stellen voor individuele Heistenaren en informele groepen.

We voorzien publieke fitnesstoestellen zodat iedereen laagdrempelig kan sporten. Het skatepark in Wiekevorst of het domein Ter Laken lenen zich uitstekend hiertoe.  

Integratie

In Heist-op-den-Berg bestaan er al prachtige initiatieven die gericht zijn op solidariteit. De Babbelberg, waar mensen hun Nederlands kunnen oefenen met vrijwilligers, is hier een ‘sprekend’ voorbeeld van. Groen wil meer inzetten op dergelijke initiatieven en pleit voor een fonds dat initiatieven steunt die sociale cohesie verhogen. Groen gaat de strijd aan tegen armoede. Groen wil een actief Noord-Zuidbeleid voeren.

Wonen

We willen allemaal rustig wonen en toch winkels, openbaar vervoer en groen in de buurt hebben. In het lappendeken dat ons land vandaag is, is dat een hele uitdaging. Maar we kunnen het tij keren door voluit te kiezen voor kwalitatieve kernversterking en verdichting.

De gemeente mengt verschillende woontypes, publieke ruimte, water en groen. Het lobbenmodel – ook perfect toepasbaar in kleinere steden en gemeenten – combineert compacte (stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of gemeente doordringen. Dit brengt de nodige rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming.

 

Daarnaast gebruiken we de bestaande ruimte efficiënter door hoger te bouwen, compacter te wonen, ruimte te delen, functies te verweven en ruimte tijdelijk in te vullen. Basisvoorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer zijn altijd nabij en vlot bereikbaar.

De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. In Heist-op-den-Berg verdwijnt er elke dag 453m2 open ruimte onder beton (meer dan 16ha per jaar), terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de ruimtelijke verrommeling en versnippering uit het verleden aanpakken. Open gebied is voorbehouden voor onder andere landbouw, natuur, bos en water. Achterpoortjes in de wetgeving gaan onherroepelijk op slot.

Groen stimuleert innovatieve projecten waarbij mensen willen samenwonen. We zoeken mogelijkheden om co-wonen te vergemakkelijken. Het kan niet de bedoeling zijn dat wie ervoor kiest om samen met zijn (schoon-)ouders te wonen hiervoor extra betaalt.  

We willen de woningen betaalbaar houden in Heist-op-den-Berg. Voldoende variatie in woningen is daarbij belangrijk. Er moeten voldoende kleinere woningeenheden zijn voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Bij nieuwe sociale woonprojecten beperken we de grootte. Projecten met tientallen of meer sociale woningen veroorzaken probleemwijken. We willen dit voorkomen door de nieuwe projecten klein te houden over de hele gemeente te verspreiden. We zorgen ook voor voldoende omkadering. Er moeten genoeg straathoekwerkers zijn om de mensen te kunnen helpen.

We ondersteunen het sociaal verhuurkantoor zo goed mogelijk. We geven renovatiesubsidies aan mensen die hun gebouw energiezuiniger maken als ze verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

We voorzien huursubsidies voor mensen die geen sociale woning vinden maar onvoldoende geld hebben voor de reguliere huurmarkt.

We zorgen voor leefbare dorpskernen. Goed onderhouden publiek groen in de wijken - op wandelafstand - kleine parkjes en speelruimtes zorgen immers voor zuurstof in de wijk. We ontwerpen de openbare ruimte zodanig dat ze maximaal toegankelijk is voor ouderen en mensen met een fysieke beperking. Ze is een plaats van ontmoeting, met gemengde functies.