[petitie] Bijen op de kerstmarkt

10 December 2013

  Naar aanleiding van de bijensterfte zal Groen Heist-op-den-Berg op de kerstmarkt aanwezig zijn met allerlei bij-gerelateerde producten. Daarnaast zal er ook een petitie plaatsvinden voor een 'Bij-vriendelijke gemeente'. Deze petitie is echter niet beperkt tot de kerstmarkt. Iedereen die wil kan deze petitie afdrukken en laten ondertekenen! De petitie kan je terugvinden in bijlage bij dit artikel.BIJEN

ZIJN VAN CRUCIAAL BELANG VOOR DE MENS.

De land- en tuinbouw zijn voor een belangrijk deel aangewezen op natuurlijke bestuiving waarvan 80 tot 90% door de honingbij en de hommel gebeurt. Wist u dat 35% van de wereldvoedselproductie of 52 % van onze dagelijkse productenmix afhankelijk is van natuurlijke bestuiving?

Bijen zijn ook zeer belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten, waardoor ze bijdragen aan de lokale biodiversiteit. Bijen produceren daarenboven honing. Bijen vervullen dus een zeer belangrijke economische en ecologische functie. Bijen hebben ook een waarschuwende functie. De bijensterfte die er nu heerst, waarschuwt ons dat we dringend beter met ons leefmilieu moeten omgaan.

BIJENSTERFTE NEEMT WERELDWIJD ALARMEREND TOE!

Gemiddeld sterft ongeveer 1/3 van onze bijenkolonies per jaar. Ook wilde bijen zijn in sommige gebieden nog nauwelijks te vinden. Een combinatie van diverse factoren ligt aan de basis van het probleem. De drie meest belangrijke zijn de verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel voor de bijen, vnl. door een verminderde biodiversiteit, de besmetting met de varroa-mijt, een schadelijke parasiet en door het gebruik van pesticiden.

Bijen moeten tijdens het bijenseizoen voldoende nectar en stuifmeel vinden in hun directe leefomgeving. Tegenwoordig wordt gezegd dat bijen in de stad soms gezonder zijn dan op het platteland. Daar is namelijk minder bijensterfte en meer honingoogst. Het platteland is de laatste vijftig jaar enorm verarmd.

Zoals hierboven beschreven, komen pesticiden op de derde plaats als oorzaak van massale bijensterfte. De toestand van onze bijen is zodanig kritiek dat elke belasting door pesticiden dodelijk kan zijn. Vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de neo-nicotinoïden blijkt zeer schadelijk.

ACTIE!

Het is hoog tijd dat op alle niveaus in de samenleving gehandeld wordt in het belang van de bijen, zowel bij het beheer van natuurreservaten als bij de aanleg van industriegebied.

Lokale besturen kunnen hierin een zeer belangrijke rol spelen. Zij kunnen immers alle biotopen in de gemeente verrijken en bij-vriendelijk beheren. Door sensibiliseringsacties kunnen zowel de landbouwer, groendienst, industrie, natuurbeweging als de individuele burger betrokken worden om samen van Heist-op-den-Berg een bij-vriendelijke omgeving te maken.

 1. Zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen:
  1. Percelen in kaart brengen (drachtplantenkaart)  om zo stuifmeelwoestijnen te voorkomen en proberen een aanplantingsplan te maken dat rekening houdt met een plantenassortiment met verscheidenheid in bloeitijden, meerjarige bloeiers en aanplanting van bomen met hoge nectarwaarden bv. linde, tamme kastanje
  2. Maai-plan herzien: maai niet of gefaseerd gedurende de periode van eind april tot begin september, zodat bijen in het hele seizoen voldoende voedsel kunnen vinden en evt. inzaaien met drachtplanten 'Actie Bloemende Bermen'
  3. Richt her en der 'insectenreservaatjes' in. De grootste bijenrijkdom is te vinden in bloemenrijke gebieden met een mozaïekpatroon van verschillende kleine leefgebiedjes. Bijentuinen kunnen op alle mogelijke plaatsen en manieren ingericht worden. Bijenhotels horen hier uiteraard ook bij.
  4.  Nulgebruik van pesticiden
  5.  Alle betrokken medewerkers van de groendienst informeren over het charter 'Bij-vriendelijke gemeente' en motiveren om er actief aan deel te nemen
 2. Sensibiliseren van de burger:
  1.  Bekendmaking van het charter 'Bij-vriendelijke gemeente'
   Inwoners oproepen en stimuleren om zelf mee te doen en hun tuin insectenvriendelijk in te richten. Oa. bij-vriendelijke aanplantingen en een bijenkastje of bijenhotel.
  2.  Acties rond bijenhotels, bloemenzaad van drachtplanten verdelen
  3. Aanmoedigen van ecologische tuinieren, met oa. gebruik van groenbemesters: mosterd, phacelia, koolzaad, ?
  4.  Gebruik van bestrijdingsmiddelen afraden en resten naar KGA brengen
  5. Het belang van biologische landbouw duidelijk maken
  6. Gemeentelijke informatieve bijenkasten plaatsen onder beheer van de lokale imkervereniging, imkercursussen en infosessies in scholen promoten, ?
 3. Sensibiliseren van landbouw en industrie:
  1.  Bedrijven aanzetten tot het voorzien van stroken met wilde bloemen of bloemenmengsels specifiek voor bijen en andere insecten,  kleine braakliggende stukjes kunnen bij-vriendelijk worden aangelegd, bloeiende bodembedekkers als nateelt zaaien, ?.
  2. Behoud hagen en houtkanten en ploeg niet tot tegen beek of perceelsrand
  3. Sluit een beheerovereenkomst af met VLM voor het beheer van natuurlijke perceelsranden of houtkanten en doe hier meer dan het verplichte minimum
  4. Stimuleer biologische landbouw
  5. Geef landbouwers tips voor pesticidenreductie
  6. Bedrijfsterreinen met aandacht voor drachtplanten
  7. Actie organiseren rond de/het meest bij-vriendelijke/bloemrijke onderneming/landbouwbedrijf