Provinciale lijst

05 September 2018

Provinciale lijst

Groen trekt kaart van vernieuwing met jonge lijsttrekster: Rina Rabau (34 jaar) trekt lijst voor arrondissement Mechelen-Lier Voor de provincieraadsverkiezingen zet Groen nieuwe jonge kandidaten vooraan op de lijst in het arrondissement Mechelen-Lier. Rina Rabau, ondervoorzitter van Groen Mechelen, is aangeduid als lijsttrekker. Zij wordt onder andere bijgestaan door Brend Van Ransbeeck, voorzitter van Jong Groen Pallieterland, op plaats twee en partijvoorzitster en Federaal Parlementslid Meyrem Almaci als lijstduwer.

Rina Rabau, moeder van twee kinderen en tevens kandidaat voor de gemeenteraad, was de voorbije jaren één van de drijvende krachten in Groen Mechelen. Daarnaast is ze ook initiatiefneemster van ‘Mechelen Matcht’, een platform om Mechelaars te verbinden en samen te brengen. Professioneel is ze aan de slag als beleidsadviseur in de gemeente Molenbeek en heeft ze al bewezen een dossiervreter te zijn die zich snel kan inwerken in nieuwe materies. 

Participatie, mobiliteit en klimaat

De komende jaren blijven de provincies bevoegd voor grondgebonden thema’s zoals milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Voor Groen blijft het provinciale niveau daarom erg belangrijk. Rabau zal op provinciaal niveau de kaart trekken van participatie, mobiliteit en klimaat.

“Vanuit de provincie wil ik ten eerste samenwerking tussen lokale overheden faciliteren én stimuleren rond duurzame projecten,” aldus Rabau. ”Uitdagingen rond mobiliteit, verkeer of klimaat houden niet op aan de gemeentegrenzen.” Groen wil ook een transparant en participatief bestuur uitbouwen met ruimte voor innoverende democratische modellen zoals scenariodebatten, burgerjury’s en klankbordgroepen waar burgers samen met ontwerpers mee vorm geven aan plannen en projecten.

"Ten tweede willen we werken aan een provincie met minder fileleed en meer fietsplezier” klinkt het. “Op vele plaatsen slippen de wegen dicht en iedereen die af en toe de auto neemt beseft dat we met z’n allen te veel tijd verliezen in de file.” Groen wil daarom verder inzetten op voldoende betaalbare, veilige en duurzame alternatieven voor mobiliteit. “De fietsostrades tonen dat mobiliteit anders kan en ze worden ook sterk gewaardeerd onder de bevolking.” aldus Rabau. “Via de aanleg van fietsostrades zorgt de provincie dat fietsers op een snelle en veilige manier van de ene gemeente naar de andere kunnen fietsen.” Daarnaast wil Groen ook het fietsfonds meer promoten bij de lokale overheden om hen te ondersteunen bij de aanleg van veilige bovenlokale fietswegen. “Veel te veel middelen blijven ongebruikt” klinkt het.

“Ten derde willen we dat de provincie een ambitieuze voortrekkersrol opneemt in de strijd tegen klimaatsverandering” vertelt Rabau. Ze wil dat de provincie lokale besturen blijft inspireren en stimuleren om de krachten te bundelen met bedrijven, kennisinstellingen en particulieren voor projecten rond hernieuwbare energie en duurzaam bouwen. Zo vraagt Groen om een uitbreiding van de mogelijkheden met geothermie in de Kempen. Wat duurzaam bouwen betreft, mag de provincie volgens Groen ook meer uitpakken met Kamp C, het autonoom provinciebedrijf dat werkt rond de transitie naar een duurzame samenleving. “Ook willen we dat de provincie vaker de hand uitsteekt naar ondernemende burgers” vervolgt Rabau. “Een goed voorbeeld hiervan is Klimaan, een Mechelse burgerbeweging die streeft naar een energie-coöperatie voor de regio Groot Mechelen.”

Lijst met ambitie

Rabau zal een tandem vormen met Brend Van Ransbeeck, die op de tweede plaats staat. Van Ransbeeck is met zijn 21 jaar de jongste kandidaat op de lijst. Hij woont in Berlaar en is student Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Sinds 2016 is hij voorzitter van Jong Groen Pallieterland, de ecologische jongerenbeweging die Berlaar, Lier, Nijlen en Heist-op-den-Berg omvat.

Vanop de derde en vierde plaats versterken respectievelijk Shelly Wagemansuit Lier  en Joachim Van Der Auwera uit Heist-op-den-Berg de lijst. Wagemans is 26 jaar, begeleidster in de bijzondere jeugdzorg en mede-voorzitster van Jong-Groen Pallieterland. Van Der Auwera is 44 jaar, zelfstandige informaticus en papa van twee zonen. In Heist is hij vooral actief rond mobiliteit en fietsbeleid.

Op plaatsen vijf en zes staan Anjes Dierens uit Mechelen en Koen Kerremans uit Berlaar. Dierens is 70 jaar, heeft een verleden in het onderwijs en is vooral gekend vanwege haar tomeloze engagement bij Groen Plus, de Groene werking voor senioren. Kerremans is 59 jaar, kinesist en uittredend provincieraadslid. Tijdens de voorbije legislatuur volgde hij het landbouwbeleid en integraal waterbeleid nauwgezet op en hij wordt door vriend en vijand bewonderd  omwille van zijn dossierkennis.

De lijstduwer wordt Meyrem Almaci, partijvoorzitster en federaal parlementslid met sterke kennis rond financiën, fiscaliteit en consumentenzaken.

“Het mag duidelijk zijn: wij hebben de ambitie om met Groen in onze provincie het verschil te maken de komende jaren.” besluit Rabau. “In Vlaams-Brabant zagen we dat onze gedeputeerde Tie Roefs enorm veel zaken in gang kon zetten. Het is dat wat wij ook willen in onze prachtige provincie Antwerpen.”

 

Lijst provincieraadsverkiezingen Groen, arrondissement Mechelen-Lier:

  1. Rina Rabau – 34j – Mechelen
  2. Brend Van Ransbeeck – 21j – Berlaar
  3. Shelly Wagemans – 26j – Lier
  4. Joachim Van Der Auwera – 44j – Heist-op-den-Berg
  5. Anjes Dierens – 70j - Mechelen
  6. Koen Kerremans – 59j - Berlaar
  7. Meyrem Almaci – 42j – Antwerpen